کوچینگ
فاطمه پوراسماعیل

کوچینگ چیست

سلام همراهان گراهی مقدمه     ICF چیست و تعریفش از کوچینگ به چه صورت است ICF مخفف  International coach federation است یعنی فدراسیون جهانی

مشاهده »