پرداخت مقوله شرم از دیدگاه برنه براون با نگاهی کوچینگی

مقوله شرم ما را با مباحثى آشنا مى کند که هر کدام از ما در موقعیت هاى مختلف با آن مواجه شده ایم و احساسات ناخوشایندى را تجربه کرده ایم . أغلب مواقع فکر مى کنیم که شرم فقط مختص افراد بدشانس و بدبخت است که در زندگى تجربیات وحشتناکى را از سر گذرانده اند ، درحالیکه این طرز تفکر و باور ، درست نیست و هر کسى ممکن هست در زندگى بارها آن را تجربه کند.
برنه براون – سرزنش و ارتباط گسیختگى را محصولات جانبى شرم مى داند و شجاعت – همدردى و ارتباط را مؤلفه هاى اصلى شرم تاب آورى معرفى مى کند .
در این ایبوک با مباحثى آشنا مى شویم که در کوچینگ هم بازتاب دارد و رد پاى آن در مهارت هایى که هر کسى خصوصًا یک کوچ حرفه اى باید بداند و بکار گیرد ، کاملًا مشهود است.
امید که مفید واقع شود .